Các điều kiện Sử dụng chung cho trang web của Schaeffler

1. Phạm vi

1.1
Mọi hành vi sử dụng trang web (Schaeffler Website) được cung cấp bởi Schaeffler Technologies AG & Co. KG và/hoặc các công ty mà Schaeffler Technologies AG & Co. KG là cổ đông chính (“Schaeffler”) sẽ phải tuân thủ riêng (hoàn toàn)các Điều Khoản Sử Dụng trong phạm vi không được điều chỉnh bởi các điều khoản của công ty Schaeffler tại nước sở tại. Với hành vi sử dụng trang web, người sử dụng chấp nhận hiệu lực của các Điều Khoản Sử Dụng tại các phiên bản riêng của mình

1.2
Các Điều Khoản Sử Dụng có thể được bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế trong các trường hợp cụ thể bởi các điều khoản khác, chẳng hạn như mua hoặc bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ.

1.3
Trong trường hợp việc sử dụng website Schaeffler được thực hiệntrong các hoạt động thương mại hoặc kinh doanh cá thể, hoặc trong trường hợp việc sử dụng dành cho một chủ thể xã hội, Chương 312e Mục 1, Phán quyết 1, Số. 1 – 3, Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Liên Bang Đức sẽ không được áp dụng.

2. Nội dung của Schaeffler Website

Tại website của mình, Schaeffler đã đặt các thông tin không mang tính bắt buộc và không có cam kết; cũng như các tài liệu hoặc phần mềm liên quan với mục đích truy cập hoặc tải về không có đảm bảo về tính trọn vẹn.

Schaeffler có quyền chặn hoặc thay đổi một phần hay toàn bộ các thông tin tại Schaeffler website tại bất kì thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Do cơ sở của bản chất của mạng Internet và hệ thống máy tính, Schaeffler không chấp nhận các nghĩa vụ pháp lý liên quan tới sự liên tục sẵn sàng của Schaeffler Website.

3. Quyền sử dụng

3.1
Hành vi sử dụng thông tin, phần mềm và tài liệu đang có trên Schaeffler Website phải tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng; hoặc trường hợp cập nhật thông tin, phần mềm và tài liệu cũng phải tuân theo các điều khoản đăng kí thích hợp đã được thỏa thuận bởi Schaeffler. Các điều khoản thỏa thuận cụ thể sẽ được ưu tiên có hiệu lực so với các Điều Khoản Sử Dụng.

3.2
Schaeffler cung cấp tới người sử dụng quyền không độc quyền, quyền không chuyển nhượng để sử dụng thông tin, phần mềm và tài liệu đang có trên Schaeffler website trong giới hạn đã được thỏa thuận trước, hoặc trong trường hợp không có thỏa thuận trước, phù hợp với sẵn có và chuyển giao của Schaeffler cho mục đích sử dụng.

3.3
Phần mềm chỉ sẵn sàng miễn phí dưới dạng có thể đọc từ máy. Không có quyền phát hành bất kì đoạn mã nguồn nào. Một trường hợp ngoại lệ cho trường hợp này là các đoạn mã nguồn từ các phần mềm mở, các điều khoản về “chứng nhận”(license), trong đó được ưu tiên (trên, trước) các điều khoản về chuyển giao các phần mềm mở, và yêu cầu cung cấp các mã nguồn. Trong các trường hợp này, Schaeffler sẽ cung cấp các đoạn mã nguồn như chi phí bồi hoàn.

3.4
Thông tin, phần mềm hoặc tài liệu đều không được phân phối lại, cho thuê hoặc cung cấp bởi người sử dụng cho một bên thứ 3 trong bất kì thời điểm nào. Cho tới mức độ không có liên hệ khung pháp lý nào yêu cầu đối lập trở lại (…), người sử dụng không được thay đổi, phát triển tiếp hoặc phiên dịch phần mềm, tài liệu, hoặc xóa bỏ bất kì phần nào. Người sử dụng có thể tạo một bản lưu của phần mềm nếu bản lưu là cần thiếu cho việc sử dụng trong tương lai (khi) (như) một bản lưu dựa trên (tuân theo) cơ sở của các điều kiện sử dụng (nêu trên)

3.5
Các thông tin, phần mềm và tài liệu được bảo vệ bởi luật bản quyền cũng như các thỏa thuận, luật định và thỏa thuận khác liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ. Người sử dụng có thể theo dõi các luật này, và trong trường hợp cụ thể, các dãy chữ số nhận dạng, dấu hiệu hoặc lưu ý về bản quyền không được xóa khỏi thông tin, phần mềm hoặc tại liệu, hay bất kì hình thức copy nào khác.

3.6
Chương 69 và các điều tiếp theo của luật bản quyền được áp dụng tại các điều khoản này.

4. Luật sở hữu trí tuệ.

4.1
Không đi ngược lại các yêu cầu cụ thể tại phần 4 của các điều khoản sử dụng, bất kì thông tin, tên thương mại hoặc các nội dung khác của website Schaeffler không được phép thay đổi, sao chép, sản xuất lại, bán, cho thuê, sử dụng, bổ sung hoặc sử dụng dưới bất kì hình thức nào nếu không ưu tiên, tuân theo sự cho phép của Schaeffler.

4.2
Ngoại trừ quyền được sử dụng và các quyền khác được cung cấp tại đây, người sử dụng không được cung cấp, cho phép thêm bất kì quyền nào khác trong bất kì hoàn cảnh nào, đặc biệt là các quyền liên quan tới thương hiệu hoặc quyền sở hữu công nghiệp, như bằng sáng chế, mẫu tiêu chẩu hoặc tên thương mại, hoặc Schaeffler sẽ không liên quan tới bất kì bổn phận tương ứng nào có thể cung cấp các quyền trên.

5. Đăng kí và sử dụng các trang được bảo vệ

5.1
Một số trang của Schaeffler Website được bảo vệ bởi mật khẩu. Truy cập các trang này chỉ sẵn sàng với những người sử dụng đã đăng kí do yêu cầu an toàn trong giao dịch kinh doanh. Sẽ không có quyền truy cập nào được tạo sẵn bởi Schaeffler. Đặc biệt (cụ thể) Schaeffler có quyền chuyển đổi các trang web trước đó được tự do truy cập sang dạng phải đăng kí. Schaeffler có thể thu hồi quyền truy cập bằng cách ngăn chặn truy cập dữ liệu mà không cần thông báo lý do trước, cụ thể khi người sử dụng:

 • Cung cấp các chi tiết sai cho việc đăng kí
 • Vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc trách nhiệm gìn giữ (bảo quản) các thông tin liên quan tới xử lý dữ liệu truy cập.
 • Vi phạp các điều luật tương ứng trong việc truy cập hoặc sử dụng Schaeffler website hoặc
 • Không sử dụng Schaeffler website trong một thời gian dài.

5.2
Trong các trường hợp đăng kí nhạy cảm, người sử dụng cần cung cấp các thông tin chính xác và các chi tiết đúng, và phải thông báo ngay lập tức nếu có thay đổi. Do đó người sử dụng cần đảm bảo tài khoản nhận được tất cả các email được gửi vào hòm thư được cung cấp

5.3
Sau khi đăng kí, người sử dụng sẽ nhận được một tài khoản và mật khẩu (dữ liệu người sử dụng). Vào lần truy cập đầu tiên, người sử dụng phải thay đổi mật khẩu được Schaeffler cung cấp sang một mật khẩu chỉ người sử dụng biết. Dữ liệu người sử dụng cho phép người sử dụng truy cập vào các dữ liệu của mình, thay đổi, nếu cần thiết, tăng cường hoặc thu hồi các thoả thuận để thay đổi các dữ liệu.

5.4
Người sử dụng cần chắc chắn/đảm bảo dữ liệu người sử dụng không thể được cung cấp cho một bên thứ ba, và phải có trách nhiệm với tất cả các công việc và các hoạt động khác được thực hiện thông qua dữ liệu người sử dụng. Sau mỗi lượt sử dụng dữ liệu được mật khẩu bảo vệ cần được đăng xuất. Tới mức/khi người sử dụng cảnh giác/phát hiện/nghi ngờ một bên thứ ba đang sử dụng dữ liệu người sử dụng sai mục đích, người sử dụng cần thông báo ngay lập tức việc này cho Schaeffler bằng văn bản, và trước đó nếu có thể bằng một email. Sau khi nhận được các thông báo, Schaeffler sẽ chặn truy cập thông tin tại khu vực sử dụng mật khẩu của dữ liệu người sử dụng đó.

5.5
Vào bất kì thời điểm nào người sử dụng cũng có thể thông báo bằng văn bản yêu cầu xóa bất kì thông tin đăng kí nào nếu việc xóa thông tin không được bảo vệ bởi các chi tiết hợp đồng đang có hiệu lực. Trong các trường hợp đó, Schaeffler có thể xóa tất cả dữ liệu người sử dụng và các thông tin cá nhân của người sử dụng nếu các thông tin này là không cần thiết (không được yêu cầu)

6. Tham khảo và kết nối

Schaeffler website có thể chứa các tham khảo và kết tối (siêu liên kết) tới các website của các bên thứ ba. Schaeffler không chịu trách nhiệm về các nội dụng của các website này cũng như không tự mình tạo nên thông tin tại các website đó, do đó Schaeffler không thể quản lý bất kì thông tin nào được kết nối thông qua một liên kết (link) và không chịu trách nhiệm về các nội dung và thông tin chứa trong đó. Bất kì sự sử dụng các website liên kết nào đều thuộc về trách nhiệm của người sử dụng.

7. Miễn trừ nghĩa vụ đối với các lỗi do tiêu đề, chất lượng và virus.

7.1
Nếu một thông tin, phần mệt hoặc tài liệu được cung cấp miễn phí, bất kì nghĩa vụ pháp lý đối với các lỗi do tiêu đề hoặc chất lượng của thông tin, phần mềm hoặc tài liệu, với trường hợp cụ thể là đối với sự chính xác, không lỗi và sự thiếu tồn tại một quyền sở hữu hoặc bản quyền của một bên thứ ba, sự hoàn thiện và/hoặc khả năng sử dụng được chấp nhận trong các trường hợp hành động có chủ đích hoặc chủ đích xấu sẽ bị loại bỏ qua điều luật này.

7.2
Thông tin được chứa trong Schaeffler Website có thể chứa các chi tiết kĩ thuật hoặc mô tả chung về khả năng kĩ thuật của sản phẩm mà trong các trường hợp cá nhân (ví dụ trong trường hợp có thay đổi ở sản phẩm) có thể sẽ liên tục tồn tại. Các thông tin kĩ thuật cần thiết do đó cần được đồng ý trước khi mua trong từng trường hợp cụ thể.

7.3
Trách nhiệm pháp lý của Schaeffler cho các lỗi về chất lượng và về tiêu để cần phải được xác định bằng việc thông báo quy định tại mục 7.1 và 7.2 của Điều khoản. Các điều khoản khác (không thay đổi), bất kì trách nhiệm pháp lý nào của Schaeffler đều được miễn trừ trừ khi bị bắt buộc bởi pháp luật, ví dụ khi “Product Liability Act" yêu cầu, kết quả của “Product Liability Act”, kết quả của một hành vi có chủ ý, sai sót hiển nhiên, do kết quả của cái chết, thương tật cá nhân hoặc kết quả của sự chấp thuận của một sự bảo lãnh về chất lượng, hoặc do kết quả của một che giấu có chủ ý của một lỗi, hoặc do một sự vi phạm hữu hình của hợp đồng sẽ được hạn chế trong mục điển hình, tồn hại có thể thấy trước nếu các hành vi chủ đích hoặc sai sót hiển nhiên không được tính đến.

7.4
Schaeffler cố gắng giữ Schaeffler website không nhiễm virus, tuy nhiên Schaeffler không thể đảm bảo một môi trường không virus. Trước khi tải xuống một thông tin, phần mềm hoặc tài liệu, người sử dụng cần phải có biện pháp tự bảo vệ cũng như chống virus xâm nhập vào Schaeffler website và sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp và các phần mềm quét virus.

7.5
Sự thay đổi trong trách nhiệm dẫn chứng không liên quan tới các dự đoán trước phía trên.

8. Nghĩa vụ sử dụng.

8.1

Người sử dụng không liên quan tới Schaeffler Website:

 • Gây nên hư hại hoặc thương tích cho một cá nhân, trong trường hợp vị thành niên, hoặc xâm phạm quyền và tự do cá nhân của họ.
 • Hành động chống lại các nguyên tắc đạo đức bởi phương cách sử dụng.
 • Chống lại sở hữu công nghiệp hoặc bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác
 • Truyền bất kì thông tin dính virus hoặc các tập tin gián điệp (trojan horses) hoặc các chương trình có thể phá hủy các phần mềm
 • Cung cấp, lưu trữ hoặc gửi các liên kết hoặc nội dung tới các địa chỉ không được phép, trường hợp nếu các siêu liên kết hoặc nội dung này vi phạm trách nhiệm bảo mật hoặc vi phạm pháp luật, hoặc:
 • Cung cấp để quảng cáo hoặc các email “spam” hoặc các cảnh báo không thích hợp liên quan tới virus, trục trặc hoặc các nguyên nhân tương tự hoặc các cá nhân tham gia đánh bạc, chơi trò chơi bóng tuyết (snowball), thư tự chuyển tiếp, hệ thống kim tự tháp hoặc các hành động tương tự khác.

8.2
Schaeffler chặn các truy cập vào Schaeffler website vào bất kì thời điểm nào, đặc biệt với những người sử dụng vi phạm trách nhiệm được nêu trong các Điều Khoản.

9. Thủ tục xuất khẩu

9.1
Sự xuất khẩu thông tin, phần mềm và tài liệu bất kì có thể, lấy ví dụ, trên cơ sở của bản chất hoặc tính năng sử dụng hoặc mục đích cuối cùng, sẽ chịu sự cấp phép nhất định. Đối với các thông tin, phần mềm hoặc tài liệu này, người sử dụng cần theo dõi các quy định áp dụng trong xuất khẩu dữ liệu, đặc biệt với các quy định của châu Âu và các thành viên hội đồng châu âu cũng như Liên bang Hoa Kì. Nếu sự xuất khẩu là cần thiết, Schaeffler sẽ dán nhãn thông tin, phần mềm hoặc tài liệu dưới trách nhiệm của mình để đạt các yêu cầu theo Danh sách xuất khẩu của Đức và EU cũng như Danh sách quản lý thương mại của Mỹ

9.2
Người sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo rằng:

 • Thông tin, phần mềm và tài liệu được cung cấp không dưới mục đích liên quan tới vũ trang, hạt nhân hoặc liên quan tới khĩ thuật sử dụng vũ khí
 • không có công ty hoặc cá nhân nằm trong danh sách “Các nhân bị từ chối của Hoa Kì” vận chuyển hàng hóa xuất phát từ hòa kì hoặc phần mềm hoặc công nghệ từ Hoa Kì
 • Không có công ty và cá nhân nào nằm trong Danh sách cảnh báo của Hoa Kì, Danh sách quy định của Hoa kì, Danh sách thiết kế đặc biệt quốc gia Hoa kì được vận chuyển mà không áp dụng sự cho phép của tổ chức các sản phẩm của Hoa Kì
 • Không có danh sách công ty, cá nhân được cung cấp nào nằm trong danh sách đặc biệt về Khủng Bố, các tổ chức khủng bố nước ngoài, các tổ chức khủng bố toàn cầu được hoặc danh sách tổ chức khủng bố của châu Âu
 • Không cung cấp hàng hóa quân đội
 • Hệ thống cảnh báo sớm của tổ chức bản quyền Đức

Bất kì sự truy cập thông tin, phần mềm và tài liệu nào trên Schaeffler Website chỉ được thực hiện nếu nó tuân theo các kiểm tra thông tin phía trên. Nếu không, Schaeffler không bắt buộc phải cung cấp bất kì dịch vụ nào.

9.3
Các yêu cầu phía trên của Schaeffler cung cấp cho người sử dụng các liên hệ cần thiết cho các thông tin cần thêm.

10. Sử dụng thông tin cá nhân

Schaeffler tự biên soạn, sử dụng và chuyển hóa các thông tin cá nhân của người sử dụng tuân theo sự áp dụng của các điều khoản bảo vệ thông tin có thể được xem trên Schaeffler website.

11. Các thỏa thuận thêm, giải thích và áp dụng luật

11.1
Bất kì thỏa thuận thêm với các Điều khoản sử dụng bao gồm sự sửa đổi của chính điều khoản này phải được thực hiện bằng văn bản.

11.2
Giải thích các điều khoản này nếu người sử dụng thuộc mã thương mại, Nuernberg, CHLB Đức.

11.3
Các trang cá nhân của Schaeffler website được hoạt động dưới trách nhiệm của Schaeffler Technoloties AG&Co. KG và/hoặc các chi nhánh. Các trang web này tuân theo các yêu cầu của các quốc gia cụ thể, trong đó các công ty liên quan đặt trụ sở. Schaeffler không nhận trách nhiệm với các thông tin, phần mềm và/hoặc tài liệu trong Schaeffler website có thể được tải lên hoặc xuống tại các nơi nằm ngoài các nước tương ứng. Nếu người sử dụng từ các quốc gia bên ngoài các quốc gia tương ứng sử dụng Schaeffler website, người sử dụng tự có trách nhiệm tuân theo các điều khoản áp dụng cho quốc gia liên quan. Truy cập các thông tin, phần mềm và/hoặc tài liệu tại Schaeffler website tại các quốc gia mà việc truy cập là bất hợp pháp là không được cho phép. Trong các trường hợp này, và trong trường hợp người sử dụng muốn thực hiện một liên hệ thương mại với Schaeffler, người sử dụng cần liên hệ với đại diện của Schaeffler tại các quốc gia tương ứng.

11.4
Luật pháp CHLB Đức được áp dụng trong các trường hợp loại trừ của Thỏa thuận của Liên Hợp Quốc đối với các mặt hàng quốc tế.