Hệ thống động cơ

Tài liệu phát hành

Loại tài liệu điện tử
Ngôn ngữ
Tìm kiếm món hàng      Hãy nhập vào một hoặc nhiều món hàng tìm kiếm (dấu cách = "VÀ liên kết"). Các món hàng tìm kiếm bằng dấu nối cần được đặt trước dấu ngoặc kép (ví dụ "e-business")
Nếu bạn không hiệu chỉnh lỗi chính tả của một thuật ngữ hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một số cụm từ, việc sự dụng ký tự đại diện (*) sẽ giúp ích rất nhiều với tư cách là các phần giữ chỗ cho âm tiết hoặc ký tự. Các ký tự đại diện có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào (ví dụ: tuyến tính *, bạc đạn * rãnh sâu) chỉ ngoại trừ trường hợp đứng trước một từ.
Xem
   
Lựa chọn giao hàng

Các tài liệu phát hành hiện tại

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Technologies for Commercial Vehicles
Tập quảng cáo | 2016-07 | NFZ | 088917517–0000 | Anh

Technologies for Commercial Vehicles

Quality and Innovation

We have achieved a leading position in the development and production of forward-looking solutions for the automotive industry and industrial sectors. Our precision elements and systems, fulfill the challenging requirements of the automotive future. They also serve as a reliable source of solutions for the commercial vehicle industry, customized to the requirements of trucks, buses and mobile working machinery.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Technologien für Nutzfahrzeuge
Tập quảng cáo | 2016-07 | NFZ | 088917495-0000 | Đức

Technologien für Nutzfahrzeuge

Qualität und Innovation

Wir nehmen eine führende Position in der Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Lösungen für die Automobilindustrie und Industriebranchen ein. Unsere Präzisionselemente und -systeme, entsprechen den anspruchsvollen Herausforderungen der automobilen Zukunft. Zugleich dienen sie als verlässliche Lösungsquelle für die Nutzfahrzeugindustrie, maßgeschneidert für Lkw, Busse und mobile Arbeitsmaschinen.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
商用车辆用技术
Tập quảng cáo | 2016-07 | NFZ | 088917525-0000 | Trung Quốc

商用车辆用技术

质量与创新

在为汽车行业和工业领域开发和形成前瞻性的解决方案方面,我们已经取得了领先地位。 在 INA, LuK 和 FAG等强势品牌下所开发的,我们的精密元件和系统,满足了未来汽车行 业的挑战性要求。同时也成为商用车辆行业的一个可靠的解决方案来源,客制化地满足卡 车、客车和移动工作机械的要求。

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
TECHNOLOGIES FOR CARS
Tập quảng cáo | 2015-09 | PPA | 087538687-0000 | Anh

TECHNOLOGIES FOR CARS

Systems expertise down to the last detail

Our system expertise, aimed at optimization of the drive train, hybridization and electrification, covers every last detail. The best example of this is Schaeffler’s broad product portfolio, which comprises precision components and systems in the domains of engines, transmissions and chassis, as well as electromobility. The entire portfolio also meets the demands for reducing CO2 emissions and fuel consumption, and here too we offer our customers the best possible support.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
TECHNOLOGIEN FÜR PKW
Tập quảng cáo | 2015-09 | PPA | 087538547-0000 | Đức

TECHNOLOGIEN FÜR PKW

Systemkompetenz bis ins Detail

Unsere Systemkompetenz zur Optimierung des Antriebsstrangs und zur Hybridisierung und Elektrifizierung geht bis ins Detail. Die beste Visitenkarte dafür ist das breite Produktportfolio von Schaeffler, das Präzisionskomponenten und -systeme in den Bereichen Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie in der Elektromobilität umfasst. Das gesamte Angebot wird zudem den Anforderungen an die Reduktion von CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch gerecht – auch hier unterstützen wir unsere Kunden optimal.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2014-09 | KRE | Anh

"Konsequent Global"

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Konsequent Global
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2014-09 | KRE | Đức

Konsequent Global

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Electrification of the Drive Train
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2014-09 | KEM | Anh

Electrification of the Drive Train

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2014-09 | KEM | Đức

Elektrifizierung des Antriebsstrangs

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Components for Modern Double Clutch Transmissions
Thông tin Sản phẩm Ô tô | 2014-09 | KDC | Anh

Components for Modern Double Clutch Transmissions

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]