Thiết bị băng chuyền và lưu kho

Tài liệu phát hành

Loại tài liệu điện tử
Ngôn ngữ
Tìm kiếm món hàng      Hãy nhập vào một hoặc nhiều món hàng tìm kiếm (dấu cách = "VÀ liên kết"). Các món hàng tìm kiếm bằng dấu nối cần được đặt trước dấu ngoặc kép (ví dụ "e-business")
Nếu bạn không hiệu chỉnh lỗi chính tả của một thuật ngữ hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm một số cụm từ, việc sự dụng ký tự đại diện (*) sẽ giúp ích rất nhiều với tư cách là các phần giữ chỗ cho âm tiết hoặc ký tự. Các ký tự đại diện có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào (ví dụ: tuyến tính *, bạc đạn * rãnh sâu) chỉ ngoại trừ trường hợp đứng trước một từ.
Xem
   
Lựa chọn giao hàng

Các tài liệu phát hành hiện tại

 
 
[ |
|
|
|
]
 
 
Cylindrical Roller Bearings SL04 in Rope Sheaves
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2016-01 | TPI 237 | 085522112-0000 | Anh

Cylindrical Roller Bearings SL04 in Rope Sheaves

Construction machinery and conveying equipment are being designed as increasingly compact while their power levels are continually increasing. This increase in power density places increasingly high demands on the rolling bearings used. This is particularly true for rope sheaves made from plastic or steel, since these must transmit very high power levels with high operational security under a wide variety of environmental and operating conditions. The rolling bearings used are subject to very high demands in terms of functional security, rating life and environmental durability. Rolling bearings are now used in preference if they have high load carrying capacity, are extremely reliable, have a very long rating life and are very easy to fit.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Zylinderrollenlager SL04 in Seilscheiben
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2016-01 | TPI 237 | 083114653-0000 | Đức

Zylinderrollenlager SL04 in Seilscheiben

Baumaschinen und Maschinen der Fördertechnik werden bei kontinuierlich steigender Leistung immer kompakter konstruiert. Diese Leistungskomprimierung stellt zunehmend auch höhere Anforderungen an die eingesetzten Wälzlager. Für Seilscheiben aus Kunststoff oder Stahl trifft das in besonderem Maße zu, da diese bei unterschiedlichsten Umwelt- und Betriebsbedingungen höchste Lasten betriebssicher übertragen müssen. Dabei werden an die eingesetzten Wälzlager höchste Ansprüche an die Funktionssicherheit, Lebensdauer und Umweltbeständigkeit gestellt. Wälzlager werden heute bevorzugt eingesetzt, wenn sie hoch tragfähig, äußerst zuverlässig, besonders langlebig und montagefreundlich sind.

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos tensores e chumaceiras
Tập quảng cáo | 2015-12 | OIS | Bồ Đào Nha

Rolamentos tensores e chumaceiras

Maior vida útil, fiável

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos insertables y soportes
Tập quảng cáo | 2015-12 | OIS | Tây Ban Nha

Rodamientos insertables y soportes

Mayor duración de vida útil, fiable

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Ball Type Track Rollers LR52, LR53
Tập quảng cáo | 2015-10 | OLR | Anh

Ball Type Track Rollers LR52, LR53

Product features • Unchanged outside diameter • Heavy-section outer ring • Optimized internal construction • Contact angle optimized for higher load carrying capacity • Innovative seal design. Also available with an improved steel sealing shield • Optimized polyamide cage. Robust and rigid steel cage available as an option

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
LR52、LR53 滚轮
Tập quảng cáo | 2015-10 | OLR | Trung Quốc

LR52、LR53 滚轮

产品特征 • 外径尺寸无变化 • 加强外圈 • 优化内部设计 • 优化接触角以提高承载能力 • 创新的密封设计。也可选用改进的钢盖板 • 优化聚酰胺保持架。 也可选用牢固坚硬的钢保持架

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Laufrollen LR52, LR53
Tập quảng cáo | 2015-10 | OLR | Đức

Laufrollen LR52, LR53

Produkteigenschaften • Unveränderter Außendurchmesser • Verstärkter Außenring • Optimierte Innenkonstruktion • Druckwinkel für hohe Belastbarkeit optimiert • Innovatives Dichtungsdesign. Auch mit verbesserter Stahl-Deckscheibe erhältlich • Optimierter Polyamidkäfig. Robuster und steifer Stahlkäfig optional erhältlich

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
用于滑轮的SL04 圆柱滚子轴承
Thông tin Sản phẩm Kỹ thuật | 2015-06 | TPI 237 | Trung Quốc

用于滑轮的SL04 圆柱滚子轴承

工程机械和输送设备的设计越来越紧凑,而功率越来越大。 不断提升的功率密度对滚动轴承的要求日益提高。 对于塑料或钢制滑轮尤其如此,它们必须在各种环境和工况条件 下可靠地传递非常高的功率。 其中安装的滚动轴承需要有非常高的功能安全性、寿命和环境 耐受性。 因此,承载能力高、可靠性好、寿命长和易于安装的滚动轴承 成为首选。

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
Tập quảng cáo | 2015-02 | OIS | Anh

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Tập quảng cáo | 2015-02 | OIS | Đức

Spannlager und Gehäuseeinheiten

X-life messbar besser

Längere Lebens- und Gebrauchsdauer – zuverlässig

Nhà xuất bản : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
]