Từ ngữ tìm kiếm

Bảo vệ môi trường và an toàn lao động

Bảo vệ môi trường và an toàn lao động là phần quan trọng trong nguyên tắc quản lý của Tập đoàn Schaeffler. Các yêu cầu này có hiệu lực tương tự đối với các nhà cung cấp. Bảng dưới đây giới thiệu các tiêu chuẩn bắt buộc về "Các chất bị cấm sử dụng" cho các nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất của Tập đoàn Schaeffler.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận