Từ ngữ tìm kiếm

Quy tắc đạo đức dành cho nhà cung cấp của Tập đoàn Schaeffler

Để đáp ứng kỳ vọng của chính chúng tôi và cũng như của khách hàng, Schaeffler giải quyết các kỳ vọng quốc tế dựa trên tiêu chí bền vững.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đưa các nhà cung cấp vào trách nhiệm này. Do đó, đối với tất cả các mối quan hệ nhà cung cấp mới trong tương lai, chúng tôi xem Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của Schaeffler như là một nguyên tắc ràng buộc trong mối quan hệ kinh doanh. Đối với các mối quan hệ kinh doanh hiện tại, chúng tôi yêu cầu có sự chấp thuận trong khuôn khổ đơn yêu cầu (Thu mua) (tiếp theo) tuân thủ theo Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp chỉ có thể phản đối điều này bằng cách gửi từ chối bằng văn bản. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn chỉ ra rằng quyết định thu mua sẽ được đưa ra và điều này có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến bản đánh giá nhà cung cấp.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận