Từ ngữ tìm kiếm

Schaeffler Group – We pioneer motion

Cổ đông

Cùng với con trai Georg F. W. Schaeffler, cổ đông Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann đang tiếp tục sự nghiệp trọn đời của chồng là Tiến sĩ Ing. h.c. Georg Schaeffler, người đã qua đời năm 1996.

Ban điều hành

Tập đoàn Schaeffler được quản lý bởi Hội đồng quản trị của Schaeffler AG. Hội đồng quản trị và các Giám đốc Điều hành Khu vực cùng đại diện cho Ban điều hành của Tập đoàn Schaeffler.

Roadmap 2025

Chúng tôi muốn định hình tương lai của di động và chuyển động với sự hợp tác của khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội. Đó là điều thúc đẩy chúng tôi và cũng thể hiện bản sắc của chúng tôi.ản sắc

Ban giám sát

Ban giám sát của Schaeffler AG bổ nhiệm, giám sát và cố vấn cho Hội đồng quản trị. Ban giám sát chung của Schaeffler AG có quyền hạn đồng quyết định bao gồm tổng cộng 20 thành viên, trong đó có mười đại diện nhân viên và mười đại diện chủ doanh nghiệp.

Phát triển bền vững

Có trách nhiệm về mặt kinh tế, sinh thái và xã hội là một truyền thống trong Tập đoàn Schaeffler, một công ty gia đình.

Quan hệ nhà đầu tư

Báo cáo tài chính, bài thuyết trình, thông điệp công ty hiện hành cho năm tài chính hiện tại và ngày công bố thông tin về tình hình tài chính của Schaeffler.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận