Từ ngữ tìm kiếm

Quy tắc Đạo đức

Quy tắc đạo đức của Tập đoàn Schaeffler

Công bằng, tôn trọng lẫn nhau và trung thực là các tôn chỉ nền tảng trong Tập đoàn Schaeffler cho mọi hành động của nhân viên. Schaeffler đảm nhận trách nhiệm doanh nghiệp và do đó tạo ra các điều kiện tiên quyết cho sự thành công bền vững của công ty.

Bộ quy tắc này đặt ra các nguyên tắc và phương thức thực hành buộc toàn thể nhân viên, quản lý và Ban điều hành của Schaeffler phải tuân thủ cả chữ lẫn ý, đồng thời Schaeffler cũng mong đợi điều tương tự các đối tác kinh doanh.

Quy tắc đạo đức của Tập đoàn Schaeffler

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận