Từ ngữ tìm kiếm

Yêu cầu về chất lượng

Tính cạnh tranh và vị trí của Tập đoàn Schaeffler trên thị trường thế giới được quyết định chính bởi chất lượng sản phẩm. Chất lượng và độ tin cậy hoàn hảo của sản phẩm và dịch vụ mua từ nhà cung cấp ảnh hưởng tương ứng đến phương tiện sản xuất kỹ thuật cao và chất lượng sản phẩm. Các yêu cầu về chất lượng của Tập đoàn Schaeffler đối với nhà cung cấp đã được tổng hợp dưới đây dựa trên tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Quy tắc chung về quản lý lợi ích giữa các đối tác kinh doanh

Một yêu cầu quy chuẩn cơ bản là giám sát các nhà cung cấp về hiệu suất của họ. Điều này áp dụng cho các nhà cung cấp sản phẩm, quy trình và dịch vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất hoặc sản phẩm cuối cùng và do đó cũng áp dụng cho các nhà cung cấp của Schaeffler. Đây là một phần thiết yếu trong quá trình cải tiến liên tục và mặc dù không có trong thỏa thuận hợp đồng nhưng vẫn yêu cầu thực hiện để thể hiện được tính hợp tác.

Yêu cầu quản lý chất lượng đối với nhà cung cấp sản phẩm có ảnh hưởng đến sản phẩm cuối và các quy trình và dịch vụ liên quan đến sản xuất.

Việc đồng ý thỏa thuận đảm bảo chất lượng này là cần thiết để làm cơ sở cho sự hợp tác và truyền đạt các yêu cầu cụ thể của khách hàng thường phải được tuân thủ. Các quy trình áp dụng đã được xác định dựa trên cơ sở của các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và do đó cũng phù hợp với trình độ chuyên môn kỹ thuật hiện tại.

Chi tiết về từng phương pháp, phạm vi ứng dụng và mẫu biểu riêng có thể áp dụng, sẽ được điều chỉnh theo các tiêu chuẩn Schaeffler trong tương lai. Vì trình độ chuyên môn kỹ thuật hiện tại được mô tả trong đó có thể thay đổi, nên chúng tôi sẽ điều chỉnh theo đó khi cần thiết. Đối với các nhiệm vụ hoặc dự án mới, chúng tôi hy vọng tiêu chuẩn mới nhất sẽ được áp dụng trong mọi trường hợp (trừ khi đạt được thỏa thuận riêng nào khác), mà không cần gia hạn thỏa thuận đảm bảo chất lượng nêu trên.

Hơn nữa, khối lượng hợp đồng cụ thể cũng sẽ được áp dụng cho phạm vi công việc đặc biệt (ví dụ: phần mềm nhúng).

Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với Nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất

Tài liệu riêng lẻ

Tài liệu áp dụng
Phụ lục 1 Báo cáo 8D Bang 2011/08 Mẫu báo cáo 8D Bang 2011/08

Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với nhà cung cấp hàng không vũ trụ

Yêu cầu về chất lượng của Tập đoàn Schaeffler đối với các nhà cung cấp hàng không vũ trụ đã được kết hợp trong "Thỏa thuận bảo đảm chất lượng với các nhà cung cấp hàng không vũ trụ" (QAA) trên cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Thỏa thuận Đảm bảo Chất lượng này là một tài liệu có kiểm soát và có thể thay đổi. Phiên bản hợp lệ của các tài liệu riêng lẻ được đăng tải trên trang web này.

Tài liệu riêng lẻ

Hãy chú ý đến các phần có thể áp dụng khác trong Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với các nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất.

Tài liệu áp dụng
Phụ lục 1 Báo cáo 8D Bang 2011/08 Mẫu báo cáo 8D Bang 2011/08

Yêu cầu chất lượng đặt ra cho các nhà cung cấp “Phần mềm nhúng”

Yêu cầu chất lượng đặt ra cho các nhà cung cấp “phần mềm nhúng” bởi Tập đoàn Schaeffler đã được tóm tắt trong “Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với các nhà cung cấp phần mềm” (QSV) trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp phát triển và cung cấp "phần mềm nhúng" được tích hợp vào các hệ thống cơ điện tử (phụ) hoặc các thành phần (phụ) tại Schaeffler như một bộ phận cấu thành của chức năng kiểm soát/điều tiết.

Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với các nhà cung cấp thành phần của phần mềm

Tài liệu riêng lẻ

Yêu cầu chất lượng đối với các nhà cung cấp công cụ theo từng loại hoặc phụ tùng máy

Yêu cầu về chất lượng của Tập đoàn Schaeffler đối với các nhà cung cấp công cụ theo từng loại hoặc phụ tùng máy và các dịch vụ tương ứng, như xử lý mạ điện hoặc nhiệt, đã được tổng hợp trong "Thỏa thuận Bảo đảm Chất lượng với Nhà cung cấp Công cụ" trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Thỏa thuận Đảm bảo Chất lượng này là một tài liệu có kiểm soát và có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về bất kỳ sửa đổi nào của QAA hoặc các tài liệu tương ứng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các văn bản mẫu. Phiên bản hợp lệ của các tài liệu riêng biệt có sẵn tại trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với các nhà cung cấp công cụ

Chú ý đến các phần có thể áp dụng khác trong Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với các nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất.

Tài liệu riêng lẻ

Tài liệu áp dụng
Phụ lục 1 Báo cáo 8D Bang 2011/08 Mẫu báo cáo 8 D Bang 2011/08

Yêu cầu về chất lượng đối với các nhà cung cấp vật liệu đóng gói và dịch vụ đóng gói

Yêu cầu về chất lượng của Tập đoàn Schaeffler đối với các nhà cung cấp vật liệu đóng gói và dịch vụ đóng gói đã được tổng hợp vào "Thỏa thuận bảo đảm chất lượng với các nhà cung cấp vật liệu đóng gói" trên cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Thỏa thuận đảm bảo chất lượng này là một tài liệu được kiểm soát và có thể thay đổi. Phiên bản hợp lệ của các tài liệu riêng biệt có sẵn tại trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với các nhà cung cấp vật liệu đóng gói

Chú ý đến các phần có thể áp dụng khác trong Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với các nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất.

Tài liệu riêng lẻ

Tài liệu áp dụng
Phụ lục 1 Báo cáo 8D Bang 2011/08 Mẫu báo cáo 8D Bang 2011/08
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận