Từ ngữ tìm kiếm

Sự bền vững

Cùng với các Đối tác kinh doanh của mình, chúng tôi phải đối mặt với các nhiệm vụ của tính bền vững để chuyển giao và thực hiện khái niệm chung của chuỗi cung ứng. Chúng tôi phối hợp chiến lược của mình và các mục tiêu, biện pháp và các chỉ số kết quả bền vững với bộ phận phụ trách về bền vững và phát triển các giải pháp định hướng khách hàng. Tham vọng của chúng tôi là phát triển chuỗi cung ứng minh bạch. Vì vậy, rủi ro trong suốt quá trình gia tăng giá trị được giảm thiểu cũng như đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

Quy tắc đạo đức dành cho nhà cung cấp của Tập đoàn Schaeffler

Để đáp ứng kỳ vọng của chính chúng tôi và cũng như của khách hàng, Schaeffler giải quyết các kỳ vọng quốc tế dựa trên tiêu chí bền vững.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đưa các nhà cung cấp vào trách nhiệm này. Do đó, đối với tất cả các mối quan hệ nhà cung cấp mới trong tương lai, chúng tôi xem Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của Schaeffler như là một nguyên tắc ràng buộc trong mối quan hệ kinh doanh. Đối với các mối quan hệ kinh doanh hiện tại, chúng tôi yêu cầu có sự chấp thuận trong khuôn khổ đơn yêu cầu (Thu mua) (tiếp theo) tuân thủ theo Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp chỉ có thể phản đối điều này bằng cách gửi từ chối bằng văn bản. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn chỉ ra rằng quyết định thu mua sẽ được đưa ra và điều này có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến bản đánh giá nhà cung cấp.

Chính Sách Xung Đột Khoáng Sản

Tập đoàn Schaeffler có nguyện vọng với chính mình và các nhà cung cấp rằng tất cả các sản phẩm của Schaeffler không có xung đột khoáng sản, các khoáng sản có nguồn gốc từ các thực thể, trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ cho các cuộc xung đột ở các quốc gia hoặc bắt nguồn từ các hoạt động khai thác ở các khu vực bị ảnh hưởng và có nguy cơ cao.

Mặc dù Schaeffler không trực tiếp mua các khoáng sản đó từ bất kỳ nguồn nào, nhưng nhận thức được khả năng các khoáng sản xung đột có thể là một phần của chuỗi cung ứng. Để nhận ra điều này, mục tiêu của Schaeffler là cung cấp các khoáng chất này một cách có trách nhiệm bằng cách tích hợp “Hướng Dẫn Chuyên Sâu của OECD cho các Chuỗi Cung Ứng Khoáng Sản Có Trách Nhiệm từ Các Khu Vực Có Nguy Cơ Xung Đột Và Có Rủi Ro Cao” trong các quy trình của Tập đoàn.

Bảo vệ môi trường và an toàn lao động

Bảo vệ môi trường và an toàn lao động là phần quan trọng trong nguyên tắc quản lý của Tập đoàn Schaeffler. Các yêu cầu này có hiệu lực tương tự đối với các nhà cung cấp. Bảng dưới đây giới thiệu các tiêu chuẩn bắt buộc về "Các chất bị cấm sử dụng" cho các nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất của Tập đoàn Schaeffler.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận