ẤN PHẨM
 

Tài liệu | 2016-03
Code of Conduct

 
Công ty

Những qui tắc ứng xử

Tập đoàn công nghiệp Schaeffler luôn thực hiện trách nhiệm đối với xã hội của tất cả các công ty cùng tập đoàn và coi đây là điều kiện tiên quyết để duy trì thành công của doanh nghiệp. Quy tắc Đạo đức của Tập đoàn Schaeffler dựa trên các nguyên tắc "Hiệp ước toàn cầu", "Nguyên tắc Sullivan toàn cầu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp" và các tiêu chuẩn của "Tổ chức Trách nhiệm xã hội Quốc tế". Các nguyên tắc cơ bản được mô tả ở đây tạo thành một tiêu chuẩn tối thiểu cho chúng tôi và không tác động đến nguyên tắc bổ sung riêng biệt theo quốc gia dựa trên từng hoàn cảnh văn hóa liên quan.

Các quyền con người
Chúng tôi cam kết tuân thủ quyền con người được quy định trên toàn cầu trong phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi.

Lao động cưỡng chế
Chúng tôi sẽ không đồng tình hay tham gia vào việc sử dụng bất kỳ hình thức cưỡng chế lao động nào.

Lao động trẻ em
Chúng tôi sẽ không đồng tình hay tham gia vào việc sử dụng lao động trẻ em trong các hoạt động của chúng tôi.

Sự phân biệt đối xử và tôn trọng lẫn nhau
Chúng tôi hướng đến việc tạo ra một môi trường làm việc không có sự phân biệt đối xử và xâm phạm về giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo tín ngưỡng, tuổi tác, quốc gia, người khuyết tật, hay định hướng về giới tính. Tại môi trường làm việc của chúng tôi, mọi nhân viên đều luôn được tôn trọng.

Chế độ trả công và giờ giấc làm việc
Chúng tôi hiểu được nhu cầu chính đáng của người lao động là chế độ trả công tương xứng và tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu đã được đảm bảo về mặt pháp lý trong thị trường lao động tương ứng. Chúng tôi luôn tuân thủ theo các quy định áp dụng đối với giờ làm việc trong từng hoạt động của mình.

Mối quan hệ với người lao động và đại diện người lao động
Chúng tôi tin tưởng vào Chính sách mở cửa và luôn khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên thường xuyên trực tiếp trình bày mối quan tâm của mình đến cấp quản lý.

Tính thống nhất giữa công việc và gia đình
Chúng tôi là một doanh nghiệp gia đình. Với tính chất thân mật và gần gũi về cách hoạt động và cấu trúc trong phạm vi một gia đình, chúng tôi luôn nỗ lực làm tăng mức độ hài lòng và động lực làm việc của nhân viên và qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

Sức khỏe và sự an toàn
Chúng tôi hướng đến một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, đáp ứng được hay thậm chí vượt xa những tiêu chuẩn được áp dụng cho sức khỏe và an toàn lao động. Chúng tôi luôn tích cực thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp do điều kiện làm việc gây ra.

Phát triển lực lượng lao động
Chúng tôi xem sự phát triển của mọi nhân viên là việc đầu tư cần thiết cho tương lai của công ty. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự phát triển về mặt xã hội cũng như chuyên môn kỹ thuật.

Trách nhiệm với môi trường
Chúng tôi duy trì một hệ thống quản lý môi trường tại tất cả các nơi sản xuất trên toàn thế giới và chúng tôi cũng luôn cải thiện không ngừng. Luật bảo vệ môi trường của địa phương và các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống bảo vệ môi trường của Tập đoàn Schaeffler phải luôn được tuân thủ như một quy định tối thiểu. Chúng tôi hợp tác với các đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp trong việc thực hiện trách nhiệm đối với môi trường của mình.

Xung đột về lợi ích, quà tặng và hối lộ
Chúng tôi cam kết sẽ không nhận quà tặng, tiền hay giữ các khoản đầu tư (của Công ty) có thể dẫn đến các xung đột về lợi ích. Đặc biệt, chúng tôi cũng cam kết sẽ không có khoản hối lộ hay bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào được gợi ý, đưa hay nhận.

Các nhà cung cấp
Trong những hoàn cảnh phù hợp, chúng tôi cũng cổ vũ các nhà cung cấp của mình làm quen và tiến hành thực hiện các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội tương tự trong công ty của họ.

Trách nhiệm
Chúng tôi tin rằng mỗi nhân viên của mình đều có trách nhiệm tuân thủ theo Quy tắc Đạo đức và khuyến khích các nhân viên khác cùng tuân theo. Đội ngũ quản lý chịu trách nhiệm thực thi các nguyên tắc cũng trở thành một phần của các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi.