Công ty

Quản lý chất lượng

 
 
 
 

Chính sách Chất lượng

Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ đơn giản là phải đạt chất lượng tốt mà còn là đạt chất lượng vượt trội.

Để có thể thuyết phục và đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho khách hàng của mình về lâu dài, chúng tôi phải thể hiện được vai trò dẫn đầu về mặt chất lượng, tiến bộ công nghệ, độ tin cậy và sự hiệu quả về mặt chi phí cũng như đảm bảo được thời hạn giao hàng và thực hiện được những cam kết của mình.

Đây đã, đang và sẽ luôn luôn là nền tảng tạo nên thành công của Công ty.

Tiêu chuẩn mà chúng tôi quyết tâm đạt được là chất lượng mang đến cho khách hàng; chúng tôi phải tập trung mọi nỗ lực để đáp ứng được sự kỳ vọng và những yêu cầu của khách hàng. Mọi nhân viên đều nhất trí đồng lòng với nguyên tắc này qua từng suy nghĩ và hành động của mình; và tất cả chúng tôi đều ghi nhớ điều này trong tâm trí.

Chúng tôi đặt mục tiêu ”không khiếm khuyết" cho công việc của mình, đồng thời thực hiện các biện pháp tại tất cả các bộ phận phòng ban để đảm bảo ngăn ngừa khiếm khuyết chứ không chỉ đơn giản là phát hiện khiếm khuyết.

Thành quả của chúng tôi làm ra phải không có khiếm khuyết, mọi lúc và tại mọi nơi làm việc trong Công ty của chúng tôi.

Ban Lãnh đạo và toàn bộ nhân viên cam kết một lòng thực hiện theo chính sách chất lượng này.