Search term

Các điều kiện về Bán hàng và Giao hàng

Trên trang web này, các điều kiện bán hàng và giao hàng chung hiện hành của Tập đoàn Schaeffler được đưa ra. Hãy lưu ý rằng chỉ các điều khoản và các điều kiện sau đây sẽ được áp dụng cho giao hàng và các dịch vụ cho các cá nhân, công ty, các tổ chức pháp luật tuân thủ theo luật công cộng hoặc các tài sản đặc biệt theo luật công cộng.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept