Tính toán Vòng bi BEARINX-online

Đăng ký

 

Dịch vụ này được cung cấp cho các khách hàng trực tiếp của INA/FAG và các đối tác bán hàng của INA/FAG. Các trường đại học cũng có thể sử dụng dịch vụ được cung cấp này trong những điều kiện nhất định.

Bạn có thể sử dụng mẫu email sau để đăng ký sử dụng chương trình Tính toán Trục BEARINX®-online. Phòng Phân tích và Mô phỏng Doanh nghiệp tại Schaeffler sẽ liên lạc với bạn, gửi tài liệu hợp đồng cần thiết và sắp xếp cho bạn tham dự vào một chương trình đào tạo.

Tham khảo thêm tại: BEARINX®-online : Những yêu cầu

Chúng tôi sẽ kết nối bạn với chương trình Tính toán Trục BEARINX®-online theo các điều kiện quy định trong hợp đồng sau khi bạn đã hoàn thành khóa đào tạo một ngày của chúng tôi.
Phí được tính cho cả chương trình đào tạo và đăng ký sử dụng BEARINX®-online.

Vui lòng điền đầy đủ những thông tin cần thiết vào biểu mẫu đăng ký!

Các mục được đánh dấu (*) phải được hoàn thành trong tất cả các trường hợp.

Liên lạc của bạn tại INA/FAG
Yêu cầu của bạn được đặt ra với tư cách là*
 
Địa chỉ của bạn *

Các mục được đánh dấu (*) phải được hoàn thành trong tất cả các trường hợp.

Danh xưng *
   
 
   
   


Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho ứng dụng này.
Hãy đọc Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.