THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Các hệ thống dẫn hướng khung phẳng có chốt điều chỉnh và khung phẳng con lăn kim có góc
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Các hệ thống dẫn hướng dạng khung phẳng

Đường dẫn ML/V với chốt điều chỉnh và khung phẳng có góc

Thiết kế cơ bản bao gồm cặp đường dẫn ML/V và một chốt điều chỉnh và các khung phẳng con lăn kim có góc. Các hệ thống dẫn hướng này được tải trước bằng chốt điều chỉnh; chốt điều chỉnh áp dụng tải trước một cách đồng đều qua toàn bộ chiều dài của đường dẫn. Bước răng của bề mặt chốt là 1,5%. Khi chốt điều chỉnh bị dịch chuyển 1 mm thì chiều cao thay đổi 15 µm. Các đường dẫn được cung cấp trong các cấp độ Q6 và Q10.

Các khung được sử dụng là các khung phẳng con lăn kim có góc hai dãy được chế tạo bằng kim loại hoặc nhựa.

Các đường dẫn M/V có thanh răng tích hợp và khung phẳng có góc.

Thiết kế cơ bản bao gồm cặp đường dẫn M/V với một thanh răng tích hợp và các khung phẳng con lăn kim có góc với một bánh răng tích hợp. Biến thể này được sử dụng khi có một nguy cơ về dão khung, ví dụ trong các thiết kế có độ chắc chắn không đều trong khu vực dẫn hướng hoặc khi khung không di chuyển bình thường tới các vị trí cuối cùng. Các đường dẫn được cung cấp trong các cấp độ Q2, Q6 và Q10.

Các khung được thiết kế bằng kim loại, là thiết kế hai dãy và phụ thuộc vào sự kiểm soát chắc chắn bởi bánh răng tích hợp.