THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Đường dẫn
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa tuyến tính

Những đường dẫn

Do có độ chính xác cao, các đường dẫn liên kết với các ổ đũa tuyến tính cho ta các hệ thống dẫn hướng tuyến tính có độ chính xác cao. Chúng được chế tạo từ vòng bi thép được tôi cứng, có các mặt lăn được mài chính xác và luôn có sẵn như một bộ phận đơn có chiều dài tối đa. Các đường dẫn dài hơn được làm từ các phân đoạn phù hợp. Các đường dẫn được cung cấp trong các cấp độ Q2, Q6 và Q10.