Ổ đũa và ổ trượt

Ổ bi chèn hướng tâm/ Các cấu kiện thân vỏ / Các cấu kiện bánh xích trục lăn không tải/ cấu kiện bánh đai không tải