THÔNG TIN THÊM

Danh mục sản phẩm có hệ thống lựa chọn và hệ thống thông tin

Ổ đũa côn
LIÊN LẠC

Bạn muốn có một bảng báo giá?

Mẫu thư Thắc mắc về Sản phẩm

 
Ổ đũa và ổ trượt

Ổ đũa hình côn

 
 
 
 

Ổ đũa côn có cấu tạo gồm vòng trong đặc và nhiều vòng ngoài có các mặt lăn côn và các con lăn côn với các khung. Các vòng bi này không tự duy trì được. Kết quả là, vòng trong cùng với các con lăn và khung có thể được lắp tách rời khỏi vòng ngoài. Ổ đũa côn có thể hỗ trợ các tải hướng trục từ một hướng cũng như các tải hướng tâm cao. Các vòng bi này bình thường phải được điều chỉnh theo trục so với vòng bi thứ cấp được lắp trong một kết cấu ảnh gương.