Bán hàng

Các điều kiện về Bán hàng và Giao hàng

Trên trang web này, các điều kiện bán hàng và giao hàng chung hiện hành của Tập đoàn Schaeffler được đưa ra. Hãy lưu ý rằng chỉ các điều khoản và các điều kiện sau đây sẽ được áp dụng cho giao hàng và các dịch vụ cho các cá nhân, công ty, các tổ chức pháp luật tuân thủ theo luật công cộng hoặc các tài sản đặc biệt theo luật công cộng.

 
Các điều kiện về bán hàng và giao hàng của Tập đoàn Schaeffler
Tài liệu Phiên bản Tải về    
Các điều kiện chung về Bán hàng và Giao hàng 2013/12 DIN A4    
Điều kiện chung về Mua hàng Schaeffler Vietnam Co., Ltd.
Tài liệu Phiên bản Tải về    
Điều kiện chung về Mua hàng Schaeffler Vietnam Co., Ltd. 2012/12 DIN A4    

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với đầu mối liên hệ của bạn tại Phòng Bán hàng của Schaeffler Việt Nam