Các điều kiện hợp đồng

Các điều khoản Thu mua chung

Đây là các Điều khoản và Điều kiện Mua hàng chung cho Tập đoàn Schaeffler. Hãy lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng riêng cho mối quan hệ hợp pháp giữa nhà cung cấp và chúng tôi. Các điều khoản của nhà cung cấp và các thỏa thuận thay đổi chỉ áp dụng khi chúng tôi ghi nhận chính thức bằng văn bản. Việc ghi nhận không thể chỉ áp dụng một phía hoặc thể hiện qua việc thanh toán.

 
Điều kiện chung về Mua hàng Schaeffler Vietnam Co., Ltd.
Tài liệu Phiên bản Tải về    
Điều kiện chung về Mua hàng Schaeffler Vietnam Co., Ltd. 2014/04 DIN A4    
Điều kiện chung về mua Dịch vụ của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam 2014/04 DIN A4