Nhà cung cấp (bao gồm nhà cung cấp thứ cấp)

Dịch vụ hậu cần

Các quy trình chuẩn lựa chọn dịch vụ hậu cần đóng vai trò quan trọng trong thành tựu của tập đoàn Schaeffler. Cùng với các quy trình đã được mô tả, các tiêu chuẩn đề ra để tránh các lỗi và có thể đạt được sự tiến bộ liên tục của các quy trình lựa chọn dịch vụ.

Tất cả các văn bản liên quan đến việc lựa chọn dịch vụ hậu cần còn hiệu lực được tổng kết dưới đây: