Yêu cầu chất lượng

Vật liệu đóng gói

Các yêu cầu về chất lượng của Tập đoàn Schaeffler đối với các nhà cung cấp vật liệu đóng gói và các dịch vụ đóng gói đã được kết hợp trong "Thỏa thuận Bảo đảm Chất lượng với các Nhà cung cấp Vật liệu Đóng gói" trên cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Thỏa thuận Đảm bảo Chất lượng này là một tài liệu được kiểm soát và có thể thay đổi. Phiên bản hợp lệ của các tài liệu riêng biệt có sẵn tại trang web của chúng tôi.

 
Quality Assurance Agreement with Packaging Material Suppliers
Documents Version Download    
History of revisions: Quality Assurance Agreement with Packaging Suppliers 2012/05 DIN A4    
S 296003 Quality Assurance Agreement 2012/05 DIN A4    
Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers.
Single documents Version Download    
S 296001-2 Production Process and Product Release Procedure 2015/05 DIN A4    
Appendix 1 Part Submission Warrant 2015/05 DIN A4    
Appendix 2 Inspection Report 2015/05 DIN A4    
Appendix 3 Material Inspection Report 2015/05 DIN A4    
Appendix 4 Substances 2015/05 DIN A4    
S 296001-3 Modification Approval / Special Release DIN A4    
Appendix 1 Request for Modification Approval / Special Release DIN A4    
Appendix 2 Checklist for Production Transfers DIN A4    
S 296001-4 Complaint Processing DIN A4    
Appendix 1 8D Report DIN A4    
8D Report Sample DIN A4