Chất lượng

Vật liệu sản xuất

Các yêu cầu về chất lượng của Tập đoàn Schaeffler đối với các nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất đã được kết hợp trong "Thỏa thuận Bảo đảm Chất lượng với các Nhà cung cấp Nguyên vật liệu Sản xuất" (QAA) trên cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
QAA này là một tài liệu được kiểm soát và có thể thay đổi. Phiên bản hợp lệ của các tài liệu riêng lẻ có sẵn trên trang web của chúng tôi.

 
Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers
Documents Version Download    
History of Revisions 2016/02 DIN A4    
Overall Documentation of Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers 2016/02 DIN A4    
         
Single documents Version Download    
S 296001 Quality Assurance Agreement 2016/02 DIN A4    
S 296001 Part 1 Advanced Product Quality Planning 2015/04 DIN A4    
Appendix 1 Product Development Process (PEP) / APQP Suppliers 2015/04 DIN A4    
Appendix 2 Advanced Product Quality Planning - APQP Elements 2015/04 DIN A4    
Appendix 3 APQP Status Report 2015/04 DIN A4    
Appendix 4 Feasibility Confirmation 2015/04 DIN A4    
Appendix 5 Capacity Confirmation 2015/04 DIN A4    
S 296001 Part 2 Production Process and Product Release Procedure 2015/05 DIN A4    
Appendix 1 Part Submission Warrant 2015/05 DIN A4    
Appendix 2 Inspection Report 2015/05 DIN A4    
Appendix 3 Material Inspection Report 2015/05 DIN A4    
Appendix 4 Substances 2015/05 DIN A4    
S 296001 Part 3 Modification Approval / Special Release 2010/07 DIN A4    
Appendix 1 Request for Modification Approval / Special Release 2010/07 DIN A4    
Appendix 2 Checklist for Production Transfers 2010/07 DIN A4    
S 296001 Part 4 Complaint Processing 2008/11 DIN A4    
Appendix 1 8D Report 2011/08 DIN A4    
8D Report Sample 2011/08 DIN A4    
S 296001 Part 6 Escalation Process 2015/09 DIN A4    
Appendix 1 Escalation Process – Status 2015/09 DIN A4