Yêu cầu chất lượng

Các sản phẩm, quy trình và dịch vụ (nguyên tắc)

Các yêu cầu chất lượng đối với nhà cung cấp của những hàng hóa có ảnh hưởng đến sản phẩm cuối và các quy trình và dịch vụ liên quan đến sản xuất

Việc thực hiện thỏa thuận đảm bảo chất lượng này là nền tảng của sự hợp tác và phổ biến những yêu cầu cụ thể từ khách hàng. Những thủ tục đã được xây dựng dựa trên các tiêu chí chất lượng quốc tế, do đó phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại.

Chi tiết về từng phương pháp, mức độ áp dụng và các biểu mẫu trong tương lai sẽ được Schaeffler quy định. Những tiêu chuẩn này cũng sẽ được điều chỉnh để phù hợp sự phát triển của trình độ kỹ thuật. Đối với những dự án mới, chúng tôi yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn mới nhất trong mọi trường hợp (trừ trường hợp có thỏa thuận riêng biệt khác được chấp nhận), mà không cần gia hạn thỏa thuận đảm bảo chất lượng nói trên.

Bên cạnh đó, các phiên bản thỏa thuận riêng cũng có thể được áp dụng cho các phạm vi của một công việc đặc biệt (vd: phần mềm)

 
Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers
Documents Version Download    
History of Revisions 2016/02 DIN A4    
Overall Documentation of Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers 2016/02 DIN A4    
         
Single documents Version Download    
S 296001 Quality Assurance Agreement 2016/02 DIN A4    
S 296001 Part 1 Advanced Product Quality Planning 2015/04 DIN A4    
Appendix 1 Product Development Process (PEP) / APQP Suppliers 2015/04 DIN A4    
Appendix 2 Advanced Product Quality Planning - APQP Elements 2015/04 DIN A4    
Appendix 3 APQP Status Report 2015/04 DIN A4    
Appendix 4 Feasibility Confirmation 2015/04 DIN A4    
Appendix 5 Capacity Confirmation 2015/04 DIN A4    
S 296001 Part 2 Production Process and Product Release Procedure 2015/05 DIN A4    
Appendix 1 Part Submission Warrant 2015/05 DIN A4    
Appendix 2 Inspection Report 2015/05 DIN A4    
Appendix 3 Material Inspection Report 2015/05 DIN A4    
Appendix 4 Substances 2015/05 DIN A4    
S 296001 Part 3 Modification Approval / Special Release 2010/07 DIN A4    
Appendix 1 Request for Modification Approval / Special Release 2010/07 DIN A4    
Appendix 2 Checklist for Production Transfers 2010/07 DIN A4    
S 296001 Part 4 Complaint Processing 2008/11 DIN A4    
Appendix 1 8D Report 2011/08 DIN A4    
8D Report Sample 2011/08 DIN A4    
S 296001 Part 6 Escalation Process 2015/09 DIN A4    
Appendix 1 Escalation Process – Status 2015/09 DIN A4