Nhà cung cấp (bao gồm nhà cung cấp thứ cấp)

Yêu cầu chất lượng

Tính cạnh tranh và vị trí của Tập đoàn Schaeffler trên thị trường thế giới được quyết định chính bởi chất lượng sản phẩm. Chất lượng và độ tin cậy hoàn hảo của sản phẩm và dịch vụ được mua từ các nhà cung cấp có một ảnh hưởng tương ứng đến các phương tiện sản xuất kỹ thuật cao và đến chất lượng của sản phẩm. Những yêu cầu về chất lượng của tập đoàn Schaeffler đối với nhà cung cấp được tổng hợp dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.