Các nhà cung cấp

Chất lượng

Tính cạnh tranh và vị trí của Tập đoàn Schaeffler trên thị trường thế giới được quyết định chính bởi chất lượng sản phẩm. Chất lượng và độ tin cậy hoàn hảo của sản phẩm và dịch vụ được mua từ các nhà cung cấp có một ảnh hưởng tương ứng đến các phương tiện sản xuất kỹ thuật cao và đến chất lượng của sản phẩm.

Các yêu cầu về chất lượng của Tập đoàn Schaeffler đối với các nhà cung cấp đã được kết hợp dưới đây dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng.