Yêu cầu chất lượng

Đánh giá nhà cung cấp

Quy định chung được áp dụng giữa các đối tác

Yêu cầu cơ bản la việc giám sát hiệu năng của các nhà cung cấp. Yêu cầu này được áp dụng cho sản phẩm, quy trình và dịch vụ liên quan cấp thiết đến sản xuất hoặc sản phẩm cuối, do đó sẽ được áp dụng đối với những nhà cung cấp của Schaeffler. Đây là một phần quan trọng của quy trình cải tiến liên tục, vì vậy việc tuân thủ là bắt buộc ngay cả khi không được nêu trong hợp đồng.

 
Đánh giá nhà cung cấp – Giới thiệu 2018/02 DIN A4    
Đánh giá nhà cung cấp – Công thức 2018/02 DIN A4