Yêu cầu chất lượng

Các công cụ

Các yêu cầu chất lượng của tập đoàn Schaeffler đối với các nhà cung cấp Công cụ phụ thuộc hoặc các bộ phận máy và các dịch vụ tương ứng: như mạ điện hoặc xử lý nhiệt, đã được tổng hợp trong "Hiệp định Đảm bảo Chất lượng với các nhà cung cấp Công cụ" trên cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Hiệp định Đảm bảo Chất lượng này là một tài liệu kiểm soát và có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về bất kỳ phiên bản nào của QAA hoặc các tài liệu tương ứng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các mẫu. Phiên bản hợp lệ của các tài liệu cụ thể có sẵn tại trang website của chúng tôi.

 
Quality Assurance Agreement with Tool Suppliers
Documents Version Download    
QualityHistory of revisions: Assurance Agreement with Tooling Suppliers 2012/05 DIN A4    
S 296002 Quality Assurance Agreement 2012/05 DIN A4    
Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers.
Single documents Version Download    
S 296001-3 Modification Approval / Special Release DIN A4    
Appendix 1 Request for Modification Approval / Special Release DIN A4    
Appendix 2 Checklist for Production Transfers DIN A4    
S 296001-4 Complaint Processing DIN A4    
Appendix 1 8D Report DIN A4    
8 D-Report Sample DIN A4