Từ ngữ tìm kiếm

Thanh dẫn ML và V với chốt điều chỉnh và vòng cách dẹt có góc

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Thanh dẫn ML và V với chốt điều chỉnh và vòng cách dẹt có góc

Phiên bản cơ sở bao gồm cặp thanh dẫn ML/V có chốt điều chỉnh và vòng cách dẹt con lăn kim có góc. Bộ phận dẫn hướng này được tải trước bằng chốt điều chỉnh, bằng cách này chốt điều chỉnh sử dụng lực tải trước đều nhau qua toàn bộ chiều dài thanh dẫn. Độ nghiêng của bề mặt chốt là 1,5 %. Khi chốt điều chỉnh bị dịch chuyển thêm 1 mm thì chiều cao thay đổi thêm 15 µm. Thanh dẫn có sẵn các cấp chất lượng Q6 và Q10.

Loại vòng cách được sử dụng là vòng cách dẹt con lăn kim có góc hai dãy bằng kim loại hoặc nhựa.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận