Từ ngữ tìm kiếm

Các điều kiện Sử dụng chung cho trang web của Schaeffler

1. Phạm vi áp dụng

1.1
Bất kỳ trường hợp sử dụng các trang web (WebsiteSchaeffler) nào do Schaeffler Vietnam Co., Ltd ("Schaeffler") cung cấp đều phải tuân thủ những Điều kiện này trừ trường hợp việc sử dụng đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của những điều kiện của công ty Schaeffler tại quốc gia tương ứng. Tiến hành sử dụng có nghĩa là người dùng đồng ý về tính hợp lệ của phiên bản hiện hành của các Điều kiện Sử dụng này.

1.2
Các Điều kiện Sử dụng Tổng quát này thỉnh thoảng có thể sẽ được bổ sung, điều chỉnh hoặc thay thế.

2. Nội dung trên Website củaWebsite Schaeffler

Trên website của mình, Schaeffler có cung cấp những thông tin cũng như tài liệu và phần mềm liên quan không có tính ràng buộc mà bạn có thể mở xem hoặc tải về. Những nội dung đó hoàn toàn không được cam kết hoặc bảo đảm về tính đầy đủ của chúng. Vào bất cứ lúc nào, Schaeffler cũng có thể chặn toàn bộ hay một phần Website Schaeffler hoặc thay đổi nội dung mà không thông báo trước. Schaeffler không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc gián đoạn hoạt động của WebsiteWebsite Schaeffler.

3. Quyền sử dụng

3.1
Việc sử dụng thông tin, phần mềm và tài liệu cung cấp trên Website Schaeffler sẽ phải tuân theo các Điều kiện này, hoặc khi những thông tin, phần mềm và tài liệu đó được cập nhật, việc sử dụng chúng cũng phải tuân theo các điều kiện về cấp phép được áp dụng đã thỏa thuận với Schaeffler. Bất kỳ điều kiện cấp phép nào được thỏa thuận riêng sẽ được ưu tiên sử dụng hơn những Điều kiện này.

3.2
Schaeffler cấp cho người dùng quyền được sử dụng không độc quyền, không được chuyển giao, không được chuyển nhượng, không được cấp phép lại những thông tin, phần mềm và tài liệu được cung cấp trên Website Schaeffler trong phạm vi đã thỏa thuận giữa các bên, hoặc, nếu không có sự thỏa thuận nào về việc này, thì phải phù hợp với mục đích dự định của Schaeffler.

3.3
Phần mềm chỉ được cung cấp ở dạng ngôn ngữ máy và miễn phí. Không tồn tại bất cứ quyền được tiết lộ bất cứ mã nguồn nào. Trong trường hợp các điều kiện về cấp phép phần mềm mã nguồn mở được ưu tiên hơn các Điều kiện này và đòi hỏi Schaeffler phải cung cấp mã nguồn đó, mã nguồn đó sẽ được cung cấp nhưng đổi lại sẽ phải trả tiền bồi hoàn chi phí.

3.4
Trừ khi có những quy định trái ngược mang tính chất bắt buộc chi phối, người dùng không được thay đổi, đảo ngược, phát triển, hoặc dịch ngược phần mềm hoặc tài liệu của nó hay gỡ bỏ bất kỳ phần nào của nó.

3.5
Thông tin, phần mềm và tài liệu được bảo vệ bởi luật bản quyền được áp dụng cũng như những luật hiện hành khác liên quan đến sở hữu trí tuệ. Người dùng phải tuân thủ những luật đó, và đặc biệt không được xóa bỏ bất cứ phương tiện nhận dạng nào bằng chữ và số, dấu hiệu hay thông báo bản quyền nào khỏi những thông tin, phần mềm hoặc tài liệu đó hay bất kỳ bản sao nào của chúng.

3.6
Ngoài ra, bất kỳ điều khoản nào của luật bản quyền hiện hành liên quan đến việc bảo vệ bất cứ phần mềm nào cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi văn bản này.

4. Sở hữu trí tuệ

4.1
Bất kể các yêu cầu cụ thể trong mục 4 của Điều kiện Sử dụng này như thế nào, không một thông tin, thương hiệu và nội dung nào khác trên Website Schaeffler được thay đổi, sao chép, nhân bản, bán, cho thuê, sử dụng, bổ sung hay sử dụng theo bất cứ cách nào khác mà không được Schaeffler cho phép trước bằng văn bản.

4.2
Trừ quyền sử dụng và những quyền khác được cấp cụ thể tại đây, người dùng không được Schaeffler cấp thêm cho bất kỳ quyền nào nữa thuộc bất kỳ loại nào, đặc biệt là những quyền về tên công ty hay quyền sở hữu công nghiệp, như bằng sáng chế, mô hình sử dụng hay thương hiệu, Schaeffler cũng hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm tương ứng nào về việc phải cấp những quyền đó.

5. Đăng ký và sử dụng các trang được bảo vệ

5.1
Có một số trang trong Website Schaeffler được bảo vệ bằng mật khẩu. Chỉ những người dùng đã đăng ký mới có thể truy cập được vào những trang này với mục đích giao dịch cho an toàn. Schaeffler không cho đăng ký bất cứ một quyền nào. Cụ thể là, Schaeffler có quyền được chuyển những trang web trước đây được tự do truy cập thành những trang phải đăng ký mới truy cập được. Schaeffler cũng có thể rút quyền truy cập vào bất cứ lúc nào bằng cách chặn thông tin truy cập mà không cần phải nêu bất kỳ lý do nào, đặc biệt là khi người dùng:

 • khai gian thông tin để đăng ký;
 • vi phạm Điều kiện Sử dụng hoặc trách nhiệm quan tâm đến việc đối xử với thông tin truy cập của họ;
 • vi phạm luật được áp dụng về việc truy cập hoặc sử dụng Website Schaeffler; hoặc
 • không sử dụng Website Schaeffler Website trong thời gian ít nhất là 24 tháng.

5.2
Trong trường hợp được cho phép đăng ký, người dùng phải cung cấp thông tin đúng đắn và chính xác và phải báo cho Schaeffler biết ngay khi có bất kỳ thông tin nào thay đổi.

5.3
Sau khi đăng ký, người dùng sẽ được nhận tên truy cập và mật khẩu (dữ liệu người dùng). Vào lần truy cập đầu tiên, người dùng sẽ đổi mật khẩu do Schaeffler cung cấp thành mật khẩu an toàn. Thông tin người dùng cho phép người dùng truy cập vào thông tin riêng của họ, để thay đổi những thông tin đó, và khi cần, để mở rộng hoặc thu hồi những thỏa thuận về việc xử lý thông tin.

5.4
Người dùng phải bảo đảm không cung cấp thông tin người dùng cho bên thứ ba và sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả những đơn đặt hàng và hoạt động khác được thực hiện dưới thông tin người dùng. Sau mỗi lần sử dụng, phải thoát ra khỏi khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu người dùng biết được bất kỳ bên thứ ba nào đang sử dụng sai trái thông tin người dùng của mình, người dùng đó phải thông báo ngay cho Schaeffler bằng văn bản, và nếu được, thì phải thông báo trước qua email. Sau khi nhận được thông báo đó, Schaeffler sẽ chặn không cho thông tin người dùng đó được truy cập vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu. Chỉ sau khi người dùng đó nộp đơn xin đặc biệt đến Schaeffler hoặc sau khi đăng ký thêm thì việc chặn đó mới được dỡ bỏ.

5.5
Người dùng có thể gửi văn bản yêu cầu xóa bỏ bất kỳ nội dung đăng ký nào nếu việc xóa bỏ đó không gây cản trở cho việc xử lý các vấn đề hiện tại về hợp đồng. Trong trường hợp đó, Schaeffler sẽ xóa bỏ toàn bộ thông tin người dùng và thông tin cá nhân khác của người dùng ngay khi những thông tin đó không còn cần dùng nữa.

6. Chỉ dẫn tham khảo và liên kết

Website Schaeffler có thể chứa những chỉ dẫn tham khảo và liên kết (siêu liên kết) đến các website của bên thứ ba. Schaeffler không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của những trang mạng đó, Schaeffler cũng không tự soạn thảo nội dung của các trang mạng đó, vì Schaeffler không thể kiểm soát được bất kỳ thông tin nào kết nối với liên kết của bên thứ ba nên không chịu trách nhiệm về những nội dung và thông tin trên đó. Người dùng phải tự chịu rủi ro khi sử dụng những trang mạng liên kết.

7. Khước từ trách nhiệm pháp lý đối với những lỗi về quyền sở hữu và chất lượng, Vi rútvi rút

7.1
Trong phạm vi bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào được cung cấp miễn phí, bằng văn bản này, chúng tôi khước từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những lỗi về quyền sở hữu hay lỗi về chất lượng của thông tin, phần mềm và tài liệu, và đặc biệt là về tính chính xác, tính không lỗi và tình trạng không tồn tại về quyền sở hữu hay bản quyền nào của bên thứ ba, tính đầy đủ và/hoặc tính khả dụng trừ những trường hợp có hành động chủ tâm hoặc ác ý. BẰNG VĂN BẢN NÀY SCHAEFFLER KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, DÙ ĐƯỢC DIỄN TẢ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT HAY KHÔNG THEO LUẬT, KỂ CẢ NHƯNG KHÔNG CHỈ GỒM CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, KHÔNG XÂM PHẠM VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH RIÊNG.

7.2
Website Schaeffler có thể có đăng những thông tin chứa đặc điểm kỹ thuật hay mô tả chung về các khả năng kỹ thuật của sản phẩm, mà trong từng trường hợp (ví dụ như vì có sự thay đổi ở sản phẩm) không phải lúc nào cũng có thể được cung cấp. Vì vậy các đặc điểm kỹ thuật cần có của sản phẩm sẽ phải được thống nhất trước khi mua trong từng trường hợp.

7.3
Trách nhiệm pháp lý của Schaeffler đối với mọi lỗi về chất lượng và lỗi về quyền sở hữu sẽ được xác định theo các điều khoản của mục 7.1 và 7.2 của các Điều kiện này. Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, Schaeffler khước từ mọi trách nhiệm pháp lý, trừ những trường hợp (i) luật bắt buộc (ví dụ như Đạo luật về Trách nhiệm Pháp lý đối với Sản phẩm) phải chịu, (ii) là kết luận của luật về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm, (iii) là hậu quả của hành động chủ tâm hay hoàn toàn do sơ suất, (iv) là hậu quả của tai nạn chết người hoặc bị thương, (v) là hậu quả của việc chấp nhận một sự bảo đảm về chất lượng, (vi) là hậu quả của việc gian dối để giấu lỗi, hoặc (vii) vì một hành vi vi phạm hợp đồng rõ ràng. Tuy nhiên, bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm hợp đồng rõ ràng cũng sẽ chỉ được giới hạn trong những thiệt hại điển hình, có thể lường trước được, còn nếu do hành động chủ tâm hoặc hoàn toàn sơ suất sẽ không được tính đến.

7.4
Schaeffler sẽ cố gắng giữ cho Website Schaeffler không bị nhiễm tất cả các vi rútvi rút, tuy nhiên Schaeffler không thể bảo đảm sẽ có được một môi trường hoàn toàn không vi rútvi rút. Trước khi tải về bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào, người dùng phải sử dụng những biện pháp an ninh và phần mềm quét vi rút thích hợp để tự bảo vệ mình cũng như phòng ngừa vi rút nhiễm vào Website Schaeffler. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và kiểm tra những việc cần kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về bảo vệ chống vi rút, tính chính xác của thông tin nhập vào và xuất ra, và duy trì một phương tiện ở bên ngoài website của chúng tôi để tái tạo bất kỳ thông tin nào bị mất.

7.5
Không một điều khoản nào trên đây thừa nhận nguyên tắc đảo nghĩa vụ chứng minh.

8. Nghĩa vụ sử dụng

8.1
Về Website Schaeffler, người dùng không được:

 • gây bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương cho bất kỳ người nào, nhất là trẻ vị thành niên, hay xâm phạm quyền riêng tư của các em;
 • sử dụng theo các cách thức trái đạo đức;
 • xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu khác;
 • truyền bất cứ nội dung nào có vi rút hoặc cái gọi là “Con Ngựa Thành Troa (Trojan Horses)” hoặc chương trình khác có thể gây hư hỏng cho phần mềm;
 • cung cấp, lưu giữ hoặc gửi những siêu liên kết hoặc nội dung trái phép, nhất là khi những siêu liên kết hoặc nội dung đó vi phạm trách nhiệm bảo mật thông tin hay bất hợp pháp; hoặc
 • phân phối email quảng cáo hoặc email rác (còn gọi là "spam") hoặc những cảnh báo không phù hợp về vi rút, phần mềm độc hại hoặc tương tự, hay kêu gọi người ta tham gia đánh bạc, chơi game, gửi thư chuỗi, các hoạt động đa cấp hay hành động tương tự khác.
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hay thưởng thức website của bất kỳ ai, hoặc, theo xác định của Schaeffler là có thể gây hại cho Schaeffler hoặc người dùng Website hay đưa họ vào tình huống phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • sử dụng Websitetheo bất kỳ cách nào có thể gây vô hiệu, quá tải, hư hỏng hoặc suy yếu trang mạng hay cản trở việc sử dụng website của bất kỳ bên nào khác, kể cả cản trở khả năng tham gia của họ trong các hoạt động theo thời gian thực quaWebsite.

8.2
Schaeffler có thể chặn việc truy cập vào Website Schaeffler vào bất cứ lúc nào, nhất là khi người dùng vi phạm các trách nhiệm của họ theo các Điều kiện này.

9. Yêu cầu về xuất khẩu

Việc chuyển thông tin, phần mềm và tài liệu có thể phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm soát xuất khẩu, cụ thể nhưng không chỉ là luật của EU hoặc các quốc gia thành viên của họ hoặc luật của Hoa Kỳ, do loại hay mục đích sử dụng hoặc việc sử dụng cuối cùng của nó. Người dùng xác nhận mình sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của luật kiểm soát xuất khẩu vào mọi lúc.

10. Bảo vệ thông tin cá nhân

Schaeffler khi biên soạn, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của người dùng, sẽ tuân thủ các quy định hiện hành về việc bảo vệ thông tin, bạn có thể xem các quy định này trên Website Schaeffler.

11. Thỏa thuận đôi bên, nơi phân xử, luật hiện hành

11.1
Bất kỳ thỏa thuận nào của hai bên về các Điều kiện Sử dụng này, kể cả bất kỳ nội dung sửa đổi nào của điều khoản này đều phải được thực hiện bằng văn bản.

11.2
Nơi phân xử sẽ là cơ sở đã được đăng ký của Schaeffler Vietnam Co., Ltd.

11.3
Mỗi trang của Website Schaeffler đều thuộc quyền điều hành và trách nhiệm của Schaeffler. Các trang này đáp ứng yêu cầu của chính quốc gia mà tại đó Schaeffler Vietnam Co., Ltd có cơ sở đã được đăng ký. Schaeffler không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về khả năng thông tin, phần mềm và/hoặc tài liệu trên Website Schaeffler có thể được mở xem hoặc tải về tại những nơi ngoài quốc gia tương ứng. Nếu người dùng ở các quốc gia ngoài quốc gia tương ứng sử dụng Website Schaeffler, họ phải tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định được áp dụng cho quốc gia tương ứng. Không được phép truy cập vào thông tin, phần mềm và/hoặc tài liệu trên Website Schaeffler tại các quốc gia mà việc truy cập đó là bất hợp pháp. Trong trường hợp đó, và nếu người dùng muốn liên hệ với Schaeffler về công việc thương mại, người dùng nên liên hệ với nhân viên đại diện của Schaeffler tại quốc gia tương ứng.

11.4
Các Điều kiện này cũng như việc sử dụng trang mạng này phải tuân thủ quy định của cơ sở Schaeffler Vietnam Co., Ltd.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận