Từ ngữ tìm kiếm

Quản lý chuỗi cung ứng & Hậu cần

Các quy trình mua sắm logistics được chuẩn hóa góp phần quan trọng đạt các mục tiêu của tập đoàn Schaeffler.

Tuân thủ các quy trình được mô tả và xác định để tránh sai sót và giúp liên tục cải tiến quy trình thu mua.

Tất cả tài liệu hiện hành liên quan đến hoạt động logistics thu mua của Tập đoàn Schaeffler được tóm tắt như sau.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận