Từ ngữ tìm kiếm

Chương trình hiệu suất chuỗi cung ứng cho mua hàng Công nghiệp

Trong Chương Trình Hiệu Suất Chuỗi Cung Ứng của mình, chúng tôi muốn nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối: từ dự báo dao động và thời gian sản xuất dài đến luân chuyển kế hoạch nhu cầu, năng lực nhà cung cấp đã được xác nhận và thời gian sản xuất cạnh tranh hơn. Một yếu tố quan trọng là dự án Lập kế hoạch Bán hàng & Vận hành (S&OP) trong bộ phận Công nghiệp của Schaeffler, yêu cầu tăng cường liên kết nhà cung cấp. Với điều này, chúng tôi đang đưa việc tích hợp, lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng lên một tầm cao mới và muốn nhận ra tiềm năng cải thiện trong hợp tác của chúng ta.

Thông tin chung

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Thư nhà cung cấp

General information supplier Industrial

General information supplier Industrial & Automotive Technologies

Supplier Integration SupplyOn, packaging data sheet for „Global Transport Label“

Giới thiệu & kế hoạch triển khai

Introduction to supply chain performance program

Rollout plan

Thỏa thuận cung cấp

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận