Từ ngữ tìm kiếm

Quy tắc Đạo đức

Quy tắc đạo đức của Tập đoàn Schaeffler

Bộ Quy tắc Ứng xử này đã được Ban giám đốc của Schaeffler AG thông qua với sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình Schaeffler. Bộ Quy tắc Ứng xử nhấn mạnh tầm quan trọng mà Schaeffler1 đặt ra đối với hành vi ứng xử có trách nhiệm của doanh nghiệp.

Bộ Quy tắc Ứng xử mô tả các giá trị và nguyên tắc ứng xử mà nội dung và tinh thần của chúng phải được tất cả chúng ta – bao gồm Ban giám đốc, các quản lý và tất cả nhân viên – tuân thủ, đồng thời Schaeffler cũng mong muốn các đối tác kinh doanh cùng tuân thủ.

Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn Schaeffler

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận