Từ ngữ tìm kiếm

Điều khoản và Điều kiện (Kinh doanh) của công ty TNHH Schaeffler Việt Nam

Trang web này thể hiện các điều kiện bán hàng và giao hàng chung hiện hành của Tập đoàn Schaeffler. Lưu ý rằng các điều khoản và các điều kiện sau đây chỉ áp dụng cho hoạt động giao hàng và dịch vụ của chúng tôi cho các cá nhân, công ty, pháp nhân tuân thủ theo công luật hoặc các tài sản đặc biệt theo công luật.

Điều khoản & Điều kiện (Kinh doanh)

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận