Từ ngữ tìm kiếm

Điều kiện về Bán hàng và Giao hàng

Trang web này thể hiện các điều kiện bán hàng và giao hàng chung hiện hành của Tập đoàn Schaeffler. Lưu ý rằng các điều khoản và các điều kiện sau đây chỉ áp dụng cho hoạt động giao hàng và dịch vụ của chúng tôi cho các cá nhân, công ty, pháp nhân tuân thủ theo công luật hoặc các tài sản đặc biệt theo công luật.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận